Algemene voorwaarden

Bij Giotto BVBA willen wij zeker zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Giotto stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen wij u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooralleer u hiermee akkoord te verklaren en doe telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Giotto kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren. 

Ondernemingsgegevens

BVBA GIOTTO
Maatschappelijke zetel: Mercatorlaan 5, 3150 Haacht
Verkoopspunten: Stationsstraat 5, 3150 Haacht
Theo de Beckerstraat 35, 3200 Aarschot
BE 0457.487.434
www.giotto.be
giotto.bvba@telenet.be 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Giotto BVBA biedt haar klanten de mogelijkheid om de artikelen uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Giotto, houdt in dat de klant de voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Giotto aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen moet u meerderjarig zijn. Tenzij u de bestelling plaatst door ouders of een wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

De verzendkost is niet inbegrepen en wordt als volgt berekend:

Voor Belgie is de verzending gratis vanaf 50.00 €. Onder de 50.00 € bedraagt de verzendkost 5;00 €

Voor Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Engeland en Duitsland is de verzending gratis vanaf 250.00 €. Onder de 250.00 € bedraagt de verzendkost 10.00 €

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen ellementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Wij kunnen op eigen initiatief de presentatie van de artikelen wijzigen.

Artikel 3: Aanbod en bestelling

Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie besteld, verklaart de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze kunnen steeds geraadpleegd worden op onze website.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden wordt geregeld door de bepalingen van het Belgisch recht.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiele fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Giotto niet. Giotto is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Giotto is in geen geval aansprakelijk in geval van materiele fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv ,maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het nummer van de klantendienst is 016/60.63.00 en is bereikbaar tijdens de openingsuren van de vestigingen van Giotto.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Giotto. Giotto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel.

Giotto behoudt het recht om bestellingen te weigeren ingeval van vermoeden van misbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificieerd.

Artikel 4: Online aankopen

Elke klant gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kunnen ze niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden. De klant dient alle maatregelen te nemen teneinde te vermijden dat zijn/haar persoonlijke account door derden, in het bijzonder de minderjarigen, zouden kunnen worden gebruikt.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn aan deze verkoopsvoorwaarden. Anders wordt de bestelling niet aanvaard.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijze: MAESTRO, VISA of EUROCARD

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst.

Giotto verbindt zich er toe de op de webshop geplaatste bestelling te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in Belgie ofwel op het door de klant opgegeven adres, ofwel door afhaling in één van onze winkels. Levering in buitenland gebeurd op opgegeven adres door de klant. Voor afhaling in één van de winkels, wordt de klant per email verwittigt als de bestelling klaar ligt.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van de betaling. Er wordt gestreeft naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal één dag en maximaal dertig dagen.

De levering wordt aangeboden aan de klant of aan een andere persoon aanwezig op het leveringsadres. Deze persoon zal gevraagd worden een leveringsbon te ondertekenen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus. Vanaf de volgende dag kan het pakket afgehaald worden op het postkantoor, tot veertien dagen na de eerste levering.

Artikel 6: Herroepingsrecht.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de veertien dagenvanaf de levering van het artikel, contact opnemen via email op giotto.bvba@telenet.be . De goederen dienen in de orginele verzenddoos terug geleverd binnen de veertien dagen na levering.aan BVBA GIOTTO Stationsstraat 5, 3150 Haacht. De klant staat zelf in voor de kosten van de terugzending.

Het teruggestuurde artikel moet in nieuwe toestand zijn (kleding inclusief originele kaartjes), in zijn originele verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en ingevuld retour document.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

-gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

-artikelen waarvan de verpakking(of gedeelte ervan) geopend werd

-artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

-kleding zonder originele kaartjes

Verlies of beschadiging bij terugzenden van het artikel, vallen voor rekening van de klant.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald. De terugbetaling zal gebeuren binnen de veertien dagen na ontvangst van de retour, op voorwaarde dat alle vereisten zoals hierboven beschreven zijn voldaan. Als bij de aankoop gebruik is gemaakt van een waardebon, zal deze ook worden terug gegeven. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Aan de retour zijn naast de verzendingskosten geen andere kosten noch enige vergoeding verbonden.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen en schade aan uw computer, tablet of Iphone als gevolg van uw bezoek aan onze webshop.

In geen geval zijn wij, aan ons gelieerd ondernemingen, managers, medewerkers of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentiele of gevolgschade (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of resultaten van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten of dergelijke websites, ongeacht of deze gebaseerd is op de garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of u bent gewaarschuwd voor dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is. Wij verwijzen u naar de lokale wetgeving voor eventuele verboden op beperking van de aansprakelijkheid.

In geval van een probleem met deze website of enige inhoud gaat u ermee akkoord dat uw enige genoegdoening is deze website niet langer te gebruiken. In geval van een probleem met de artikelen of diensten die u heeft aangeschaft op of via deze website gaat u ermee akkoord dat u alleen eventueel recht van verhaal heeft op de producent van dergelijke artikelen of leverancier van dergelijke diensten, overeenkomstig de garantievoorwaarden van de betreffende producent of leverancier, of recht heeft op retournering en terugbetaling zoals op deze website vermeld.

Wij kunnen deze voorwaarden ten aller tijden herzien door ze op deze website te actualiseren. Wij adviseren u om deze pagina regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in de voorwaarden, aangezien deze verbindend zijn voor u. Wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina’s van deze website kunnen derogeren aan zekere bepalingen in deze voorwaarden.

Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele andere overeenkomsten tussen u en ons, mocht er sprake zijn van onderlinge tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid. Op deze voorwaarden en de interpretatie ervan is het Belgisch recht van toepassing, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. Een gedrukt exemplaar van deze voorwaarden zal bewijskracht hebben in juridisch en administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde condities als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden.

U of wij zullen uw account of gebruik van onze website ten allen tijde beeindigen, zonder opgave van reden. U bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele bestellingen die u heeft geplaatst of kosten die u heeft gemaakt voorafgaand aan de beëindiging. Wij behouden het recht voor enig onderdeel van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder opgave van reden.

Indien u de bovenstaande voorwaarden niet begrijpt of indien u een vraag op opmerking heeft, kunt u contact opnemen via ons emailadres. Mocht u problemen hebben met het gebruik van onze website, kan u via email de nodige informatie krijgen. Wij zullen steeds ons uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up
Webshop by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x